Δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας του ΟΓΑ

Δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας του ΟΓΑ
Δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας του ΟΓΑ
Bu içerik 2067 kez okundu.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

ΘΕΜΑ: “Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας”.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ 80000/11624/762 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1849/Β/7-7-2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 24 της αρ. Α1/387/2-12-1986(ΦΕΚ 848/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας.

Η απόφαση αυτή αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας, που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, από την ημερομηνία δημοσίευσής της, δηλαδή από 7-7-2014 και εφεξής .

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

Συγκεκριμένα με το νέο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα

β. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.

γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

δ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

ε. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Δικαιούχοι της παροχής:

- Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε
για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.

- Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει

Περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών και δεν εκδίδεται τιμολόγιο.
Για την καταβολή της δαπάνης στις περιπτώσεις αυτές, (π.χ. σε ακριτικό νησί) που δεν θα υπάρχει διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από Γραφείο, ο αιτών θα προσκομίσει:

α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανέλαβε την κηδεία Γραφείο Τελετών,

β) όλες τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικά με την κηδεία (π.χ. Φέρετρο, ανόρυξη τάφου, αμοιβή εργολάβου κηδειών, έξοδα περιποίησης νεκρών, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φερέτρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα, αποτέφρωση).

Δεν καταβάλλεται δαπάνη που αφορά σε έξοδα του κυλικείου.

Οι αποδείξεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή τα αγαθά, καθώς και τα στοιχεία του εντολέα και αιτούντος τα έξοδα κηδείας.

Επισημάνσεις:

- Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα
καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.

- Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”.

- Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.

- Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.

- Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.

- Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.

- Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.

Παρακαλούμε να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην απόδοση της παροχής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

——
Αριθμ. Φ 80000/11624/762 – ΦΕΚ Β 1849 – 07.07.2014

Τροποποίηση της αριθ. Al/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 της αριθ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

92. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα.

93. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας.

94. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

95. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών».

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας που θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης (07.07.2014) της και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).
2. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).
4. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει (ΦΕΚ 141 Α΄).
5. Του Π.Δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
6. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που διατυπώθηκε κατά την αριθ. 1438/1/28-5-2014 συνεδρίασή του.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ,

OGA çifçi sigortası Yunanistan Atina
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KORONA'da 17 OCAK 2021 PAZAR VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!
KORONA'da 17 OCAK 2021 PAZAR VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!
İLHAN AHMET: İslam'a hakaret eden Başpiskopos İeronimos'u şiddetle kınıyorum
İLHAN AHMET: İslam'a hakaret eden Başpiskopos İeronimos'u şiddetle kınıyorum