BU GECE, Hicrî Yılbaşı. Yapılmasında Büyük Sevap Olan Önemli Nâfile İbadetler

BU GECE, Hicrî Yılbaşı.  Yapılmasında Büyük Sevap Olan Önemli Nâfile İbadetler
BU GECE, Hicrî Yılbaşı.  Yapılmasında Büyük Sevap Olan Önemli Nâfile İbadetler
Bu içerik 2733 kez okundu.

İslâmî takvimin başlangıcı ve Hicrî yılbaşı dolayısıyla, Zilhicce ayı’nın son gecesi, (bu sene 24 Ekim 2014 Cuma), akşam ile yatsı arasında, 10 rek’at namaz kılınması, ehl-üllah denilen, “yüzlerine bakıldığı zaman Allah-ü Zülcelâl Hazretleri hatırlanan”, Peygamber vârisi âlimler tarafından önemle tavsiye edilmiştir.

Bu namaz, iki rek’atte bir selâm verilerek kılınır. Her rek’atte; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur. Ve şöyle niyet edilir.

Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır.  Sâdır olan isyânımı (sene içerisinde işlediğim günahları) engin rahmetinle hasenâta (sevâba) tebdîl eyle.  Beni hidâyet-i İlâhiyene ve rızâ-yı İlâhîne mazhar eyle.”  Denilir ve  namaza başlanır.

Namazdan sonra, mümkünse en az 11 kere Kelime-i Tevhîd: “Lâ İlâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

                11 kere istiğfâr-ı şerif: “Estağfirullâh-el azîm ve etûbü ileyk”,

                11 kere salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed” okunur ve duâ edilir.

Zilhicce’nin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür.

Bu günde mümkünse oruçlu bulunmak, gecesinde de  Allah rızası için bir Tesbih Namazı kılmak, sonra duâlar, tevbe istiğfarlar edilerek Yüce Allah’a yalvarmak çok büyük bir sevap ve fazilettir.

Binâeanaleyh; Allah’a ve âhiret gününe inanan Müslümanlar olarak Hicrî yılbaşı münasebetiyle, hepimiz ciddî bir nefs muhasebesi yapmalı, ömür takvimimizden bir yaprağın daha koparılarak, mukadder son’a bir adım daha yaklaştığımız gerçeğine inanmalı; çoluk çocuk bütün aile fertlerimizle birlikte Cenâb-ı Hakk’a duâ etmeliyiz.

Allah dostu büyük âlimler, takvâ makâmına ulaşarak Allah’a yakın olmak isteyen mü’minlere yardımcı olmak maksadı ile, böyle mübarek gün ve gecelerde yapılması gereken nâfile ibadetleri ta’rif ve tavsiye ederlerken, duâ örnekleri ile de Yüce Allah’a nasıl duâ edilip, istekte bulunulacağını göstermişlerdir.

Bu cümleden olarak, Hicrî yılbaşılarını en güzel şekilde karşılamak, Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için takvâ makâmına ulaşmak isteyen Mü’minlere  şu şekilde duâ etmelerini tavsiye etmişlerdir.

 “Yâ Rabbî! Geçen seneyi bizden râzı olarak ayır, hasbelbeşer (insan olmamız hesebiyle şaşarak) işlediğimiz günahlarımızı bağışla.

Bizden sâdır olan ısyânları (sana karşı yapmamamız gerektiği halde bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları bağışlayarak onları sevâba) hasenâta tebdil eyle.

Bu gece, 24 Ekim Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Hicri yıl başıdır.
1435 senesi geride bırakılıp 1436 senesine girilecek.

Hicri Yeni yıl tüm dünyaya hayırlı ve baarışçıl olsun inşAllah.

Yeni yılda ; beni, çoluk çocuğumu ve Din kardeşlerimi sıhhat, âfiyet üzere hidâyeti Ilâhiyende dâim kıl ve Rızâ-i Ilâhiyene mazhar eyle Allahım! Ey Rbbimiz! Bize dünyada ve âhirette iyi hal ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hesap günü geldiği zaman bizi mağfiret et, bağışla. Anne ve babamı ve Mü’minleri de mağfiret et.”.      

MUHARREM AYINDA ORUÇ

Muharrem ayının birinden onuna kadar, 10 gün oruç tutmak fazîletli ibâdetlerdendir.

Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Muharrem ayının 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü  “aşûre günü” oruç tutmuşlar  ve “İnşâAllah! sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız.”  buyurmuşlardır.

Bu ayın ilk Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa, 900 senelik nâfile oruç sevâbı verileceği hadis-i şeriflerle müjdelenmiştir.

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜNDE BİN KERE İHLÂS-I ŞERİF OKUMAK

Muharrem ayının birinci gününde, (bu sene 25 Ekim 2014 Cumartesi) her birinde besmele çekerek bin kere İhlâs-ı Şerîf (Kul-hüvAllahü ehad. Allahüs-samed. Lem yelid ve lem yûledled. Ve lem yekül-lehû küfüven ehad) okuyanları, merhamet edicilerin en merhametlisi, bağışlayıcıların ve bağışlamayı sevenlerin en büyüğü olan Yüce Allah (c.c.) lutfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecektir.               

Usûlüne uygun olarak bin kere İhlâ Sûresini okumaya “İhlâs Hatmi” denir ki, Eûzü- Besmele ile bir kere Fâtiha- i Şerif,  üç kere de İhlâs-ı Şerif  Sûresini okuduktan sonra yedi kere Estağfirullah el azîm, yedi kere de Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin  ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed” denilir. Sonra, her defasında Besemele okunarak  bin kere İhlâs-ı Şerif okumaktır.

Ehl-üllah denilen Peygamber vârisi âlimler  (Allah onlardan râzı olsun): “Muharrem-i Şerif’in ilk gününde, bu usul üzere bir İhlâs-ı Şerif  hatmi okuyan Mü’minler,  Allah’ın izni ve ikrâmı ile, Kur’ân-i Kerimi 333 kere hatmetmiş gibi sevâba nâil olurlar” buyurmuşlardır..  İnananlara, bu fırsattan gaflet etmemeleri önemle hatırlatılır.

MUHARREM  AYINDA TESBİH  NAMAZI

Muharrem ayı’nın  ilk gecesi (24 Ekim 2014 Cuma) Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için; şu şekilde niyet edilerek bir Tesbîh Namazı kılınması da önemle tavsiye edilmiştir.

 “Yâ Rabbi!, bu yeni senede beni mağfiret-i İlâhiyene, rızâ-yı İlâhîne ve hidâyet-i İlâhîne mazhar eyle. Yeni sene ile beraber açılan amel defterimi rızâ-yı İlâhîne muvâfık ameller ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı İlâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında:

                1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

                2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

                3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

                4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra yedi kere istiğfâr getirilir, yedi kere salevât-ı şerîfe okunur ve arkasından duâ edilir.

ANA- BABA HAKLARINDAN KURTULMAK İÇİN KILINMASI TAVSİYE EDİLEN NAMAZ

Hicrî senenin ilk ayının (Muharrem-i Şerif’in) ilk Çarşamba’sını Perşembe’ye (bu sene 2014, 29 Ekim’i 30 Ekim’e) bağlayan gece, akşam ile yatsı arasında, sevâbı anne ve babanın ruhlarına hediye edilmek üzere Allah rızâsı için 2 rek'at namaz kılınır.

                Her rek'atte:

                7 Fâtiha-i şerîfe,

                7 Âyetü'l-Kürsî,

                5 İhlâs-ı şerîf,

                5 "Kul eûzu birabbil-felak...",

                5 "Kul eûzu birabbin-nâs...", okunur, sonra duâ edilir.

Bu namazı kılmak, ana- babası ile helâlleşme imkan ve fırsatı bulamayan evladların ana-baba hakkından kurtulmaları, herhangi bir sebeple evladlarına kırgın olarak vafât eden ana ve babaların da evladlarından razı olup onları bağışlamaları için son derece önemli bir imkan ve fırsattır.

İnşâAllah bu sûretle, Allah’ın engine rahmet ve mağfireti sayesinde evladların ana- baba haklarından kurtulacağı, ana-babaların da razı olacağı umulur.

HUSEMÂ NAMAZI

İslâm’da, Müslümanlar arasında, hele hele akrabalar arasında olmaması gerektiği halde, maalesef bir birine kırgın ve dargın olanların varlığı acı bir gerçektir. 

Husemâ, (hasımlar, aralarında hak bulunanlar, karşı taraflar, düşmanlar) birbirleri ile barışıp helâlleşmeden ölüp, kıyâmet günü hak iddiâ edecek olanlara karşı bu namazla mukâbele edilir.

Hicrî senenin ilk ayının (Muharrem-i Şerif’in) ilk  Perşembe’sini Cuma’ya (bu sene 2014, 30 Ekim’i’ 31 Ekim’e) bağlayan gece, akşam ile yatsı arasında veya yatsıdan sonra, sevâbı dargın ve kırgın olduğu kişinin ruhuna hediye edilmek üzere Allah rızâsı için 4 rek'at bir Husemâ (düşmanlılkları bertaraf etme) Namazı kılınır.       Husemâ Namazı; aynen öğle namazının sünneti gibi, dört kek’atte bir selâm verilerek kılınır.

                1'inci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf,

                2'nci rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 3 "Kul yâ eyyühel-kâfirûn...",

                3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 1 "El-hâkümüt-tekâsür...",

                4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 15 İhlâs-ı şerîf, 1 Ayetü'l-Kürsî  okunur, sonra duâ edilir.

                Muharrem-i Şerif’in ilk Cuma gecesi kılınması tavsiye edilen bu namazı ihmal etmemeli,

Ayrıca; sene içerisindeki mübârek kandil geceleri, iki bayram gecesi, Cuma gece  ve gündüzleri gibi mübârek vakitlerde sık sık kılınması önemle tavsiye edilmektedir.

NOT: Bu yazıda kılınması tavsiye edilen namazlar, yapılması tavsiye edilen nâfile ibadetler, adı üstünde “nâfile” farz ve vâciplerin dışında kulu Allah’a yaklaştıran ibadetler olup yerine getirilmesi Dînî bir mecbûriyet olmamakla beraber, takvâ makâmına ulaşarak manevî mertebelere nâil olmak isteyen mü’minlere,  yapacakları nâfile ibadetler  karşılığında alacakları mükafâtın büyüklüğü anlatılmak istenmiştir.

Muharrem-i şerif  ayı  ve 1436. Hicrî  yılın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün ehl-i imânın  huzur ve saâdetine , insanlık âleminin  hidâyet  ve sulh-u salâhına vesile olması  niyâzı  ile…

hicri yıl başı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
«Κοσμοσυρροή» στην πλατφόρμα για τα 800 ευρώ
«Κοσμοσυρροή» στην πλατφόρμα για τα 800 ευρώ
Türkiye'den gelen öğrencilerde koronavirüs çıkmadı
Türkiye'den gelen öğrencilerde koronavirüs çıkmadı