1821 - Ιχνηλατώντας το Έθνος, το Κράτος και τη Μεγάλη Ιδέα-

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γ. Μηλιού

1821 - Ιχνηλατώντας το Έθνος, το Κράτος και τη Μεγάλη Ιδέα-
1821 - Ιχνηλατώντας το Έθνος, το Κράτος και τη Μεγάλη Ιδέα- A DEDE
Bu içerik 618 kez okundu.

Στο βιβλίο αυτό, ο Γιάννης Μηλιός* επανατοποθετεί τα πιο κρίσιμα ζητήματα της νεοελληνικής ιστορίας: τη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους και των ορίων του, την οικοδόμηση του ελληνικού αστικού κράτους στην αρχική ρεπουμπλικανική και στις μετέπειτα «απολυταρχικές» μορφές του, την κληρονομιά της Επανάστασης και τις ιδεολογικές χρήσεις της έως σήμερα.

Από το 1838 έως σή­με­ρα, το ελ­λη­νι­κό κρά­τος γιορ­τά­ζει την έναρ­ξη της Ελ­λη­νι­κής Επα­νά­στα­σης την 25η Μαρ­τί­ου κάθε χρό­νου (μαζί με τον «Ευαγ­γε­λι­σμό της Θε­ο­τό­κου» από την ορ­θό­δο­ξη εκ­κλη­σία). Η ημε­ρο­μη­νία αυτή απο­κρύ­βει ένα ζή­τη­μα που βρί­σκε­ται εντού­τοις μπρο­στά στα μάτια μας: ότι η Ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση προ­κη­ρύ­χθη­κε στις 24 Φε­βρουα­ρί­ου 1821 στις Ηγε­μο­νί­ες της Μολ­δα­βί­ας και της Βλα­χί­ας από τον Αλέ­ξαν­δρο Υψη­λά­ντη, με τη θέση μά­λι­στα ότι «Ο Μω­ρέ­ας, η Ήπει­ρος, η Θεσ­σα­λία, η Σερ­βία, η Βουλ­γα­ρία, τα Νησιά του Αρ­χι­πε­λά­γους, εν ενί λόγω η Ελλάς άπασα έπια­σε τα όπλα, δια να απο­τι­νά­ξη τον βαρύν ζυγόν των Βαρ­βά­ρων». Η πε­ποί­θη­ση αυτή, ότι όλοι οι Χρι­στια­νοί της Οθω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας είναι Έλ­λη­νες, ξε­κι­νά­ει από τα επα­να­στα­τι­κά κεί­με­να του Ρήγα Φε­ραί­ου και την Ελ­λη­νι­κή Νο­μαρ­χία, και δια­τη­ρεί­ται με μι­κρές τρο­πο­ποι­ή­σεις μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να το ιδε­ο­λο­γι­κό έδα­φος της Με­γά­λης Ιδέας, της επε­κτα­τι­κής πο­λι­τι­κής του ελ­λη­νι­κού κρά­τους κατά τον πρώτο αιώνα ύπαρ­ξής του.

Η με­λέ­τη αυτή δεί­χνει ότι ο ελ­λη­νι­κός εθνι­κι­σμός, η ελ­λη­νι­κή εθνι­κή συ­νεί­δη­ση, είναι μια κοι­νω­νι­κή διερ­γα­σία που ξε­κι­νά μετά τα τέλη του 18ου αιώνα, μισό αιώνα πριν από τους άλ­λους βαλ­κα­νι­κούς εθνι­κι­σμούς, έχει δε σαφές πο­λι­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο: απαί­τη­ση των μαζών για κρά­τος, όσο αυτό δεν υπάρ­χει, και στη συ­νέ­χεια για πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και εθνι­κή «κα­θα­ρό­τη­τα», εσω­τε­ρι­κά, και για επέ­κτα­ση της επιρ­ρο­ής του κρά­τους και «διόρ­θω­ση» των συ­νό­ρων του, προς το εξω­τε­ρι­κό. Αυτή η εθνι­κή πο­λι­τι­κο­ποί­η­ση των μαζών εκ­φρά­ζει την ιστο­ρι­κά νέα, «μο­ντέρ­να», μορφή υπα­γω­γής τους στο κε­φά­λαιο, καθώς μό­νι­μη λει­τουρ­γία της είναι να εντάσ­σει τους τα­ξι­κούς αντα­γω­νι­σμούς στο γε­νι­κό κε­φα­λαιο­κρα­τι­κό συμ­φέ­ρον που εμ­φα­νί­ζε­ται ως «εθνι­κή ενό­τη­τα», και ταυ­τό­χρο­να να εμ­βα­πτί­ζει στη λαϊκή υπο­στή­ρι­ξη τις επε­κτα­τι­κές-ιμπε­ρια­λι­στι­κές στρα­τη­γι­κές του κρά­τους.

Από τη ρη­ξι­κέ­λευ­θη αυτή σκο­πιά, ο Γιάν­νης Μη­λιός επα­να­το­πο­θε­τεί εδώ τα πιο κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα της νε­ο­ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας: τη δια­μόρ­φω­ση του ελ­λη­νι­κού έθνους και των ορίων του, την οι­κο­δό­μη­ση του ελ­λη­νι­κού αστι­κού κρά­τους στην αρ­χι­κή ρε­που­μπλι­κα­νι­κή και στις με­τέ­πει­τα «απο­λυ­ταρ­χι­κές» μορ­φές του, την κλη­ρο­νο­μιά της Επα­νά­στα­σης και τις ιδε­ο­λο­γι­κές χρή­σεις της έως σή­με­ρα.

*Ο Γιάν­νης Μη­λιός είναι ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας στο Ε.Μ. Πο­λυ­τε­χνείο και διευ­θυ­ντής της τρι­μη­νιαί­ας μαρ­ξι­στι­κής επι­θε­ώ­ρη­σης οι­κο­νο­μι­κής και πο­λι­τι­κής θε­ω­ρί­ας Θέ­σεις, η οποία εκ­δί­δε­ται ανελ­λι­πώς από το 1982. Είναι συγ­γρα­φέ­ας δε­κα­ο­κτώ βι­βλί­ων, ενώ επι­στη­μο­νι­κές ερ­γα­σί­ες του έχουν δη­μο­σιευ­τεί, πέραν της ελ­λη­νι­κής, στην αγ­γλι­κή, γερ­μα­νι­κή, γαλ­λι­κή, ισπα­νι­κή, ιτα­λι­κή, πορ­το­γα­λι­κή, σερ­βι­κή, κι­νε­ζι­κή και τουρ­κι­κή γλώσ­σα. Τα πιο πρό­σφα­τα βι­βλία του στα ελ­λη­νι­κά είναι: Το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύ­στη­μα στον σύγ­χρο­νο κα­πι­τα­λι­σμό, (σε συ­νερ­γα­σία με τους Δη­μή­τρη Π. Σω­τη­ρό­που­λο και Σπύρο Λα­πα­τσιώ­ρα, 2019, Angelus Novus), Βε­νε­τία: Μια συ­νά­ντη­ση που στέ­ριω­σε απρό­βλε­πτα. Πραγ­μα­τεία για τον κα­πι­τα­λι­σμό και τη δια­δι­κα­σία γέ­νε­σής του (2020, Αλε­ξάν­δρεια).

 

Βιβλίο Γιάννης Μηλιός 1821
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor
Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor
KORONA'da 21 OCAK 2021 PERŞEMBE VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!
KORONA'da 21 OCAK 2021 PERŞEMBE VERİLERİ, BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!!