ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Bu içerik 13529 kez okundu.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικά με την τροπολογία η οποία αποκλείει (απαγορεύει) Μουσουλμάνους Εκπ/κούς αποφοίτους ΠΤΔΕ ημεδαπής να εργαστούνε στο Ελληνόγλωσσο Πρόγραμμα των Μ/κών δηλαδή Μουσουλμανικών Σχολείων επισημαίνουμε ότι:

Το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος διακηρύσσει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα μια συνταγματική αρχή και ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η αρχή της ισότητας αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική αρχή, λόγω του γενικότερου σε σύγκριση με άλλους κανόνες περιεχομένου της, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης εννοιολογικής αξίας και διαχρονικότητάς της. Η θεμελιώδης σημασία της αρχής αντλείται από την ίδια την αξία του ανθρώπου την οποία προστατεύει το Σύνταγμα στο άρθρο 2 παρ. 1. Η ισότητα των πολιτών ενώπιον του Νόμου προκύπτει από το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διαφορές, έχουν το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ευτυχία. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ρητώς ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  Η αρχή της ισότητας, λοιπόν, αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι το απολαμβάνουν κατά απόλυτο τρόπο και εγκαθιστά υποχρέωση εκ μέρους της πολιτείας να σέβεται την αρχή αυτή και να δρα σε κάθε πράξη της τηρώντας την αρχή αυτή. Διότι πέραν της τυπικής υπεροχής της αρχής ως συνταγματικά κατοχυρωμένης, η αρχή της ισότητας υπερέχει και επηρεάζει το πραγματικό περιεχόμενο όλων των διατάξεων της έννομης τάξης και εξαιτίας του ίδιου του περιεχομένου της και της διαχρονικότητάς της. Πρόκειται δηλαδή για μία θεμελιώδη συνταγματική αρχή που ξεχωρίζει σημασιολογικά και προσδιορίζει όχι μόνον τις νομοθετικές αλλά και τις άλλες συνταγματικές διατάξεις.

Ο ορισμός στο κείμενο της τροπολογίας που φέρεται προς ψήφιση στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι «στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 694/1977 (Α’ 264) δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» είναι καθ’όλα αντισυνταγματικός διότι αποτελεί αποδεδειγμένη και προφανή παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 & 2, άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Η τροπολογία αυτή διακρίνει τα μέλη της μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους χριστιανούς εκπαιδευτικούς, απαξιώνοντας το πάλι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα(άρθρο 13 Συντάγματος) των ανθρώπων να απολαμβάνουν την θρησκευτική ελευθερία και να πιστέψουν σε όποια θρησκεία επιθυμούν χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις και εμπόδια. Οι μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής έχουν τα ίδια προσόντα και δικαιώματα με τους χριστιανούς και πρέπει να τείνουν ίσης μεταχείρισης με αυτούς διότι κατέχουν ισοδύναμα πτυχία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και έχουν αναδειχθεί ικανοί να διδάξουν σε όλα τα σχολεία της δημοτικής εκπαίδευσης στην ημεδαπή. Η συγκεκριμένη, αδιαμφισβήτητη διάκριση που τους αποξενώνει από την άσκηση του επαγγέλματος τους σε μειονοτικά σχολεία εξαιτίας του λόγου ότι πιστεύουν σε μία άλλη θρησκεία από τους χριστιανούς συναδέλφους τους, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα να διδάσκουν σε μειονοτικό σχολείο, είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική. Η Πολιτεία, με την ως άνω τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση, καταπατά τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και  του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω και την αρχή του σεβασμού στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός με βάση το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Με το αναφερόμενο σχέδιο νόμου που τείνει να τροποποιήσει τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, απαξιώνονται οι μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής και κατηγοριοποιούνται και διακρίνονται οι  Έλληνες πολίτες σε ομάδες με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δέχονται μία μεγάλη ταπείνωση και έναν εξευτελισμό, προσβάλλεται η τιμή και υπόληψη τους και επιδέχονται μία δυσμενή μεταχείριση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, εμποδίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, το δικαίωμά τους να συμπεριφέρονται ελεύθερα και να απολαμβάνουν το κεκτημένο δικαίωμά τους να ζουν ως άνθρωποι και ισότιμα μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν και προσδοκούν την ίση μεταχείριση όλων εκ μέρους της πολιτείας απέναντι στον Νόμο.

Μία τέτοια τροποποίηση δεν είναι μόνο αντισυνταγματική και δυσμενής για τους  μουσουλμάνους απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής αλλά αποτελεί και μία βάναυση και απαράδεκτη συμπεριφορά που τους προσβάλλει όχι μόνο τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους αλλά και το δικαίωμα τους να είναι διαφορετικοί από την πλειονότητα.

Η διάκριση είναι απαγορευμένη από όπου και αν προέρχεται, για οποιοδήποτε λόγο και αν γίνεται με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω αλλά και με βάση το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις διατάξεις της οποίας δεσμεύεται η χώρα μας στα πλαίσια των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Επιπλέον, το άρθρο 9 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι «Κάθε πρόσωπο δικαιούται στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονωμένα, ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και λειτουργιών». Επίσης στην παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, σε δημοκρατική κοινωνία για την δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της δημόσιας τάξης, υγείας και ηθικής, ή την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων». Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφέστατα ότι η θρησκευτική ελευθερία και θρησκευτική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο διάκρισης ή διαφορετικής, ιδίως δυσμενούς μεταχείρισης εφόσον δεν προσβάλλει την εύρυθμη λειτουργία του Κράτους και της έννομης τάξης. Η σχετική διάταξη της τροπολογίας που αποκλείει τους εκπαιδευτικούς-μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης από θέσεις του ελληνόγλωσσου προγράμματος σε μειονοτικά σχολεία δεν αιτιολογεί με κανένα τρόπο και καμία επιχειρηματολογία τον λόγο του αποκλεισμού τους παρά μόνο αρκείται στην αναφορά της θρησκευτικής τους ιδιότητας, η οποία έρχεται σε ρητή αντίθεση με τις ως άνω διατάξεις της ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Επίσης, απαγορεύσεις του ίδιου περιεχομένου περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και σε πλείστα διεθνή κείμενα και συμβάσεις, τα οποία έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και έχουν ισχύ στο εσωτερικό δίκαιο.

Μία τέτοια τροπολογία η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα και σε θεμελιώδεις διατάξεις των διεθνών κειμένων για τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί διότι είναι αντισυνταγματική και ταπεινωτική, για τους μουσουλμάνους απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής και θα δημιουργήσει αντιπαλότητες και διενέξεις μεταξύ των ατόμων οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο Νόμο. Έχουν όλοι ίσες δυνατότητες και προσόντα, ωστόσο διαφέρουν στο μέρος της θρησκείας, πράγμα απολύτως φυσιολογικό και δυνατό και το οποίο σε κανένα κράτος ή σε κανένα μόρφωμα δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα και λόγο για τη δυσμενή διάκριση και αποκλεισμό από το δικαίωμα εργασίας και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Εφαρμόζοντας εν μέρει το νόμο (Ν. 694/1977 τ. Α’ 264) που επικαλείται η τροπολογία αυτή, αποσύροντας την δεκαετία της υποχρεωτικής μετάθεσης που αφορά την πλειονότητα και κρατώντας τις διατάξεις που αφορούν τα μέλη της μειονότητας αναδεικνύει τη διάκριση και τη ρατσιστική μεταχείριση.

Ζητάμε την απόσυρση εξ’ ολοκλήρου του άρθρ. 2 παρ. 1 της τροπολογίας που ρυθμίζει θέματα Μειονοτικών Σχολείων Θράκης. 

azınlık eğitimi Eğitim Bakanlığı
japon escort
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KORONA'da 1 MART 2021 PAZARTESİ VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!
KORONA'da 1 MART 2021 PAZARTESİ VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!
KORONA'da 28 ŞUBAT 2021 PAZAR VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!
KORONA'da 28 ŞUBAT 2021 PAZAR VERİLERİ. BATI TRAKYA'DA VAKA SAYISI!!