Ελληνοτουρκικά: Ακινησία ή επίλυση διαφορών;

Ελληνοτουρκικά: Ακινησία ή επίλυση διαφορών;
Ελληνοτουρκικά: Ακινησία ή επίλυση διαφορών; LM
Bu içerik 1054 kez okundu.

Αν δια­βά­σει κα­νείς το πε­ριε­χό­με­νο της απά­ντη­σης του Κώστα Καρα­μαν­λή, στο πρό­σφα­το άρ­θρο του Κώστα Σημί­τη για την συ­μπλή­ρω­ση 20 χρό­νων από την από­φα­ση της Συνό­δου Κορυ­φής της Ε­.Ε­. στο Ελσίν­κι για την ευ­ρω­παϊ­κή προ­ο­πτι­κή της Τουρ­κί­ας, θα κα­τα­νο­ή­σει το εξής: το πώς ένα τμή­μα του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και του δι­πλω­μα­τι­κού κα­τε­στη­μέ­νου εμπο­δί­ζει την Ελλά­δα να επι­λύ­σει τις δια­φο­ρές της με την Τουρ­κία, βα­σι­ζό­με­νο σε ξε­πε­ρα­σμέ­να στε­ρε­ό­τυ­πα εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής.

Το απο­τέ­λε­σμα εί­ναι να μέ­νουν άλυ­τα προ­βλή­μα­τα και εκ­κρε­μό­τη­τες από το 1973-1974, που -κατά και­ρούς και υπό ορι­σμέ­νες συ­γκυ­ρί­ες- «εκρή­γνυ­νται» και οδη­γούν την χώρα μας στα πρό­θυ­ρα στρα­τιω­τι­κής ανα­μέ­τρη­σης, σε οι­κο­νο­μι­κή αι­μορ­ρα­γία λόγω υπέ­ρο­γκων εξο­πλι­σμών αλλά και σε απώ­λεια αν­θρώ­πι­νων ζωών εν και­ρώ ει­ρή­νης (με πτώ­σεις πι­λό­των στην θά­λασ­σα μετά από σκλη­ρές αε­ρο­μα­χί­ες κ.α.).

Στοι­χεία της απορ­ρι­πτι­κής πο­λι­τι­κής φά­νη­καν στην πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή (2004-2009). Το σκε­πτι­κό του πα­λαί­μα­χου δι­πλω­μά­τη Πέτρου Μολυ­βιά­τη, που ήταν ο κύ­ριος χει­ρι­στής της εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής στη Νέα Δημο­κρα­τία, ήταν: επει­δή στα θέ­μα­τα της υφα­λο­κρη­πί­δας, των χω­ρι­κών υδά­των και του ενα­έ­ριου χώ­ρου, η Ελλά­δα -προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί μια από κοι­νού απο­δε­κτή λύση- θα χρεια­στεί «να υπο­χω­ρή­σει» πε­ρισ­σό­τε­ρο από όσο «ανα­μέ­νει η ελ­λη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη», καλό εί­ναι η όλη κα­τά­στα­ση «να τε­θεί στο ψυ­γείο».

Με βάση την λο­γι­κή αυτή, κα­μία ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, και πά­ντως όχι μια κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, δεν πρέ­πει να βρε­θεί στην δύ­σκο­λη θέση να ση­κώ­σει το πο­λι­τι­κό κό­στος τέ­τοιων συμ­βι­βα­σμών. Βλέ­που­με δη­λα­δή μια ήπια απορ­ρι­πτι­κή γραμ­μή: επι­φα­νεια­κά «ναι» στον διά­λο­γο, αλλά ου­σια­στι­κά «πά­γω­μα» του δια­λό­γου.

Δύο αντι­λή­ψεις

Άρα βλέ­που­με ότι δια­μορ­φώ­νο­νται στην χώρα μας δύο αντι­λή­ψεις και πρα­κτι­κές για τα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά θέ­μα­τα:

1. Η μία απο­κρυ­σταλ­λώ­νε­ται στη φρά­ση που χρη­σι­μο­ποί­η­σε και ο Κώστας Καρα­μαν­λής στη δή­λω­ση του: υφα­λο­κρη­πί­δα/ΑΟΖ ​εί­ναι η μόνη δια­φο­ρά που ανα­γνω­ρί­ζου­με. Αυτή εί­ναι η αντί­λη­ψη της απρα­ξί­ας και της άρ­νη­σης ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών. Είναι αυτή που ευ­θύ­νε­ται για την εξέ­λι­ξη των σχέ­σε­ων των δυο χω­ρών.

Με δε­δο­μέ­νο ότι α) αυτή η θέση δεν εί­ναι απο­δε­κτή από την άλλη πλευ­ρά, και β) την εξέ­λι­ξη της ισορ­ρο­πί­ας ισχύ­ος με­τα­ξύ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, μάλ­λον οι σχέ­σεις τους θα επι­δει­νώ­νο­νται και το κλί­μα έντα­σης θα οξύ­νε­ται με απρό­βλε­πτες συ­νέ­πειες.

2. Η δεύ­τε­ρη αντί­λη­ψη εί­ναι αυτή που λέει ότι: πρέ­πει να ανα­λη­φθούν πρω­το­βου­λί­ες με σκο­πό την επί­λυ­ση όλων των προ­βλη­μά­των στις με­τα­ξύ μας σχέ­σεις, και αυ­τών που θε­ω­ρεί η Τουρ­κία ως δια­φο­ρές, επει­δή ακρι­βώς τα προ­βλή­μα­τα δεν εξα­φα­νί­ζο­νται, όταν κά­ποιος δεν τα απο­δέ­χε­ται ως τέ­τοια.

Σε μια τέ­τοια δια­δι­κα­σία, όσοι εν­στερ­νί­ζο­νται αυ­τήν την αντί­λη­ψη, επι­θυ­μούν την εμπλο­κή της ΕΕ και των άλ­λων σχε­τι­κών διε­θνών ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων, επει­δή πι­στεύ­ουν ότι αυτό μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει δί­καιες και βιώ­σι­μες λύ­σεις.

Παρά­δειγ­μα αυ­τής της αντί­λη­ψης και πρα­κτι­κής, εί­ναι η δια­δι­κα­σία και η επί­τευ­ξη της εμ­βλη­μα­τι­κής Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, την οποία τώρα απο­δέ­χο­νται πολ­λοί από τους τότε επι­κρι­τές της. Χωρίς να πα­ρα­βλέ­πε­ται φυ­σι­κά το γε­γο­νός ότι, ούτε η ισορ­ρο­πία ισχύ­ος με­τα­ξύ των δυο χω­ρών, ούτε η «δυ­σκο­λία» του Μακε­δο­νι­κού, έχουν σχέ­ση με τα αντί­στοι­χα στις ελ­λη­νο­τουρ­κι­κές δια­φο­ρές.

Φαί­νε­ται η δή­λω­ση Κώστα Καρα­μαν­λή έχει δι­πλό στό­χο. Από τη μία πλευ­ρά, επι­θυ­μεί να ανα­σκευά­σει το κλί­μα και την ει­κό­να που δη­μιούρ­γη­σε το άρ­θρο του Κ. Σημί­τη εις βά­ρος του. Από την άλλη, στέλ­νει μή­νυ­μα στον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη ότι εί­ναι απέ­να­ντι σε οποια­δή­πο­τε προ­ο­πτι­κή ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών, από την ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση, για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών μας με την Τουρ­κία. Ας προ­σθέ­σου­με εδώ πως, ο δια­χρο­νι­κά εθνι­κι­στής Α­. Σαμα­ράς έχει ήδη εκ­φρα­στεί αρ­νη­τι­κά.

Δια­φο­ρές και επί­λυ­ση

Δια­φο­ρά γεν­νιέ­ται σε κάθε θέμα για το οποίο υπάρ­χει δια­φο­ρε­τι­κή εκτί­μη­ση με­τα­ξύ των δύο πλευ­ρών. Εφό­σον μία πλευ­ρά εγεί­ρει ένα θέμα, αμέ­σως προ­κύ­πτει μια δι­με­ρής δια­φο­ρά. Το να αρ­νεί­ται κα­νείς το δι­καί­ω­μα της κάθε πλευ­ράς να θέ­σει στον διά­λο­γο τα θέ­μα­τα που επι­θυ­μεί, ισο­δυ­να­μεί με άρ­νη­ση του ίδιου του δια­λό­γου.

Η Ελλά­δα έχει εδώ και χρό­νια επι­σή­μως δε­χθεί, και αυτό εί­ναι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο διε­θνώς, ότι μαζί με το ζή­τη­μα της υφα­λο­κρη­πί­δας υπάρ­χουν και άλλα σχε­τι­ζό­με­να ζη­τή­μα­τα. Το ένα εί­ναι το εύ­ρος των χω­ρι­κών υδά­των, το οποίο πρέ­πει να εί­ναι σα­φές πριν προ­χω­ρή­σου­με στην οριο­θέ­τη­ση υφα­λο­κρη­πί­δας και ΑΟΖ.

Το δεύ­τε­ρο εί­ναι ο ενα­έ­ριος χώ­ρος. Από την στιγ­μή που ρυθ­μί­ζου­με ορι­στι­κά τα χω­ρι­κά ύδα­τα, επι­βάλ­λε­ται η ρύθ­μι­ση του ενα­έ­ριου χώ­ρου. Διότι ο ενα­έ­ριος χώ­ρος πρέ­πει να ταυ­τί­ζε­ται με τα χω­ρι­κά ύδα­τα, και όχι το αντί­στρο­φο. Η­ Ελλά­δα έχει την διε­θνή πρω­το­τυ­πία να έχει ανα­κη­ρύ­ξει μο­νο­με­ρώς ενα­έ­ριο χώρο στα 10 μί­λια, ενώ τα χω­ρι­κά ύδα­τα της εί­ναι στα 6 μί­λια. Αυτό δεν γί­νε­ται απο­δε­κτό από πολ­λές χώ­ρες, όχι μόνο από την Τουρ­κία, και απο­τε­λεί πηγή έντα­σης με αε­ρο­μα­χί­ες στο Αιγαίο.

Στην κα­τεύ­θυν­ση της ρύθ­μι­σης των ελ­λη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, θα διευ­κό­λυ­νε ένα δεύ­τε­ρο «Ελσίν­κι». Όχι, δη­λα­δή, απο­κλει­σμός της ευ­ρω­παϊ­κής προ­ο­πτι­κής της Τουρ­κί­ας, αλλά το αντί­θε­το. Μια δια­δι­κα­σία επα­να­σύ­στα­σης των σχέ­σε­ων Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης- Τουρ­κί­ας σε νέα βάση. Θα μπο­ρού­σε να εί­ναι μια προ­νο­μια­κή ενι­σχυ­μέ­νη “ει­δι­κή σχέ­ση”, που δεν θα απέ­κλειε στο μέλ­λον μια προ­ο­πτι­κή πλή­ρους έντα­ξης.

Του Θόδωρου Τσίκα
http://www.ananeotiki.gr/el/articles.asp?tid=11677&fbclid=IwAR0eG-y3nj0KJNIpGLeU-J9aybHzlewjAA7gqEdjpQnG5BHXzfQwFTzVU70

Τürkiye Yunanistan
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bugün itibariyle Yunanistan'da rekor sucaklar geliyor.!
Bugün itibariyle Yunanistan'da rekor sucaklar geliyor.!
Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 133’e çıktı
Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 133’e çıktı

sexy is definitely the properties with replica patek philippe rolex.

the particular geneva indicate has been qualified simply by best replica rolex.
richardmille available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches.

wherewatches.com being successful tend to be very beautiful.

elegant style is the characteristics of swiss amazewatches.

Kartal Escort saç ekimi