Ελληνικά
Giriş Tarihi : 30-04-2024 11:34

Τι αλλάζει με το τρέιλερ στα οχήματα

Τι αλλάζει με το τρέιλερ στα οχήματα

Τι προβλέπει τροπολογία για τους ιδιοκτήτες τρέιλερ.

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ρυμουλκουμένων (τρέιλερ) που είχαν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης βάσει προγενέστερων διατάξεων, και δεν είχαν εκδώσει στοιχεία κυκλοφορίας να εκδώσουν στοιχεία κυκλοφορίας κατόπιν καταβολής παραβόλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών δίνει νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

«1. Στην περίπτωση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που εκδόθηκαν σύμφωνα με την υπ' αρ. 16823/8.6.1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β 524) μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ' αρ. 2805/7.1.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 99), η οποία συνοδεύεται από το Ε.Σ.P. του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.P., με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001. Ο αιτών προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής -παράβολο.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 5039/2023 83) περί της διαδικασίας έγκρισης τύπου συγκεκριμένων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας 01 και 02.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών της παρ. 1, καταργείται η .σχύς των Ειδικών Σημειωμάτων Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και επιβάλλονται οι κυρώσεις των zρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57).

Ι. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει έναν (1) μήνα από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

dnews.gr

LMLM

LM